Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Realizacja zamówienia

Uregulowany w art. 5431 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązek wydania towaru jest jednym z podstawowych obowiązków sprzedawcy.

Zgodnie z powołaną powyżej podstawą prawną, jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. Tak, więc wydanie towaru winno nastąpić nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przy czym strony mogą oczywiście określić w umowie inny termin.

Naruszenie tej zasady stanowi klauzule niedozwolone, których należy unikać. Poniżej przykładowe postanowienia uznane za takie klauzule:

Numer wpisu: 5145, data wpisu: 7 sierpień 2013 r., sygn. akt: XVII AmC 8597/12

„Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 31 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 45 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta, a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia”.

Numer wpisu: 5289, data wpisu: 20 wrzesień 2013 r., sygn. akt: XVII AmC 1022/13

„Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zlecenia w terminie ok. 7-8 tygodni od dnia wpłaty zadatku. Po przekroczeniu w/w terminu Kupujący ma prawo do kary umownej naliczonej od kwoty wpłaconego zadatku, w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Po przekroczeniu terminu o ponad 31 dni Kupujący ma prawo do wypowiedzenia umowy”.

W sytuacji, gdy nastąpi opóźnienia w wydaniu towaru przez sprzedawcę, kupujący może odstąpić od umowy. Zgodnie z art. 5431 § 2 Kodeksu cywilnego w razie opóźnienia sprzedawcy, kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 stosuje się.

Konsument może, zatem wyznaczyć dodatkowy termin dla sprzedawcy na wydanie towaru, a po jego bezskutecznym upływie, może zrealizować swoje uprawnienie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca nie powinien zamieszczać w regulaminach czy w zakładkach informacyjnych na stronie Sklepu zapisów związanych z terminem realizacji zamówienia dłuższych niż wynikających z przepisów prawa.