Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Katalog Sklepów Wyróżnionych

Branża – Handel elektroniczny oraz sprzedaż konsumencka GRUDZIEŃ 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5465

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt dostawy…. nie podlega zwrotowi”
Sygnatura akt: XVII AmC 3353/12

Numer wpisu: 5466

„Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wysuwania wobec Margo roszczeń związanych ze złożeniem zamówienia za wyjątkiem roszczeń z tytułu nieterminowego realizacji zamówienia”
Sygnatura akt: XVII AmC 11110/12 (więcej…)

LISTOPAD 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5404

„Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę”,  Sygnatura akt: XVII AmC 12972/12

Numer wpisu: 5405

„Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mających wpływ na cenę pojazdu”, Sygnatura akt: XVII AmC 12976/12 (więcej…)

PAŹDZIERNIK 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5301

„Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu”, Sygnatura akt: XVII AmC 4880/11

Numer wpisu: 5302

„W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką ekonomiczną Poczty Polskiej na adres sklepu”, Sygnatura akt: XVII AmC 4878/11 (więcej…)

WRZESIEŃ 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5229

„Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w opisie”, Sygnatura akt: XVII AmC 3311/12

Numer wpisu: 5230

„Wykluczone jest wstrzymanie przez Klienta płatności oraz dokonywanie potrąceń swoich należności w stosunku do COMES”, Sygnatura akt: XVII AmC 5574/12 (więcej…)

SIERPIEŃ 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5066

” SPH Credo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”, Sygnatura akt: XVII AmC 4148/12

Numer wpisu: 5067

„Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte”, , Sygnatura akt: XVII AmC 4149/12 (więcej…)

LIPIEC 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5035

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu EnduroSport.pl”, Sygnatura akt: XVII AmC 11376/12

Numer wpisu: 5036

„(…) Hydro-Met P.H.U. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce”, Sygnatura akt: XVII AmC 3886/12 (więcej…)

CZERWIEC 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 4798

„Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni”, Sygnatura akt: XVII AmC 1684/12

Numer wpisu: 4799

„Towar nie może być zwrócony jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar”, Sygnatura akt: XVII AmC 1685/12 (więcej…)

Klauzule dotyczące handlu elektronicznego – MAJ 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 4590

„Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący”, Sygnatura akt: XVII AmC 3974/12

Numer wpisu: 4591

„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym”, Sygnatura akt: XVII AmC 3975/12 (więcej…)

Klauzule dotyczące handlu elektronicznego – KWIECIEŃ 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 4401

„Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia firmy kurierskiej”, Sygnatura akt: XVII AmC 3323/12

Numer wpisu: 4404

„Złożenie zamówienia przez klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu”, Sygnatura akt: XVII AmC 3319/12 (więcej…)

Klauzule dotyczące handlu elektronicznego – MARZEC 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 4327

„16. Sklep doggie.pl, mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że prezentowane na stronie towary w formie zdjęć i opisów słownych zawierających dane techniczne towarów nie zawierają braków lub błędów. Ewentualne błędne opisy oraz błędne ceny nie mogą być podstawą do roszczeń”, Sygnatura akt: XVII AmC 480/12

Numer wpisu: 4329

„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia”, Sygnatura akt: XVII AmC 3806/12 (więcej…)

Klauzule dotyczące handlu elektronicznego – LUTY 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Realizacja zamówień:

Numer wpisu: 4255

„Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym firmy Domo-System oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu”, Data wpisu do rejestru: 18 luty 2013 r., Sygnatura akt:  XVII AmC 3996/12

Numer wpisu: 4261

„W wypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy”, Data wpisu do rejestru: 22 luty 2013 r., Sygnatura akt: XVII AmC 325/12 (więcej…)

Klauzule dotyczące handlu elektronicznego – STYCZEŃ 2013 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Realizacja zamówień:

Numer wpisu: 4170

„W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, ComTrade Krzysztof Mazgaj zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia (…)”, Data wpisu do rejestru: 10 styczeń 2013 r., Sygnatura akt: XVII AmC 1247/12 (więcej…)