Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Katalog Sklepów Wyróżnionych

MAJ 2017 r.

Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6953

„Wszystkie sprawy sporne, w związku z zawieranymi w Sklepie Internetowym umowami sprzedaży, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej lub korzystając z mediacji przy pomocy Rzecznika Praw Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1088/16

Numer wpisu: 6954

„ORIGINAL” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości”
Sygnatura akt: XVII AmC 1653/16

(więcej…)

KWIECIEŃ 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
KWIECIEŃ 2017 r.

Numer wpisu: 6939

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1675/16

Numer wpisu: 6942

„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między sklepem internetowym Karnak.pl, a jej Klientami jest Sąd Rejonowy w Zabrzu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1203/16

Numer wpisu: 6943

„Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia i posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury”
Sygnatura akt: XVII AmC 1807/16

MARZEC 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6897

„Jednocześnie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania takiego zdarzenia, w celu wyjaśnienia sprawy, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i kontaktu telefonicznego z pracownikiem firmy EXTREME HOBBY, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 2729/14

Numer wpisu: 6898

„Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, należy odesłać go na adres wskazany powyżej nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 2728/14 (więcej…)

LUTY 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6860

„Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzeń niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę (Kupującego) i dostawcę przesyłki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 642/16

Numer wpisu: 6861

„GoDog zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.go-dog.pl
Sygnatura akt: XVII AmC 924/16 (więcej…)

STYCZEŃ 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6749

„Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta”
Sygnatura akt: XVII AmC 658/16

Numer wpisu: 6750

„Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu od dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 13887/12 (więcej…)