Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Katalog Sklepów Wyróżnionych

Grudzień 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6205

„Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”
Sygnatura akt: XVII AmC 8261/13

Numer wpisu: 6206

„Dell ma prawo, z powodów biznesowych, przenieść niniejszą umowę do każdej spółki lub podmiotu”
Sygnatura akt: XVII AmC 12994/13 (więcej…)

Listopad 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6180

„Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub dostawców Towarów podlegających reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia”
Sygnatura akt: XVII AmC 5953/13

Numer wpisu: 6181

„Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę. Wadliwy towar z kompletem dokumentów należy odesłać tą samą firmą kurierską na adres Sklepu. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez Firmę jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „WARTOŚĆ ZADEKLAROWANA”, ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn”
Sygnatura akt: XVII AmC 6565/13 (więcej…)

Październik 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6157

„Towar bez wcześniejszego oświadczenia ze strony Kupującego nie będzie odbierany”
Sygnatura akt: XVII AmC 9139/12

Numer wpisu: 6158

„Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu” w zakresie, w jakim nakłada na konsumenta obowiązek zwrotu dokumentu sprzedaży produktu”
Sygnatura akt: XVII AmC 16530/13 (więcej…)

Wrzesień 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6123

„Z tego wynika, że koszty transportu związane z transakcją pokrywa nabywca, który zrezygnował ze sprawnego produktu”
Sygnatura akt: XVII AmC 15193/13

Numer wpisu: 6124

„W przypadku rozpoznania przez Sprzedającego, iż towary promocyjne zakupione w cenie 1 zł znajdują się w stanie świadczącym o uszkodzeniu bądź używaniu Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny wg aktualnego cennika Sprzedającego”
Sygnatura akt: XVII AmC 2030/14 (więcej…)

Sierpień 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6100

„Niesporządzenie przez Kupującego protokołu szkody wg postanowień określonych w pkt. 6 jest równoznaczne z akceptacją dostarczonego produktu i nie może być pdostawą do zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń z tytułu niezgodności dostarczonego produktu z przedmiotem sprzedaży, uszkodzenia, niekompletności produktu i/lub uszkodzenia przesyłki powstałej podczas transportu”
Sygnatura akt: XVII AmC 14878/13

Numer wpisu: 6101

„Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie Towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 3667/13 (więcej…)

Lipiec 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6081

„Zespół Markstein.pl dba i stara się, aby opisy i zdjęcia oferowanych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za różnice w kolorach i odcieniach produktów wynikające z różnic ekranów komputerów Kupujących. Nie odpowiadamy też za błędne podanie rozmiarów i właściwości towaru przez producenta”
Sygnatura akt: XVII AmC 7094/13

Numer wpisu: 6082

„eGlobal zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów towarów odebranych osobiście w siedzibie firmy lub sklepie stacjonarnym”
Sygnatura akt: XVII AmC 9804/13 (więcej…)

Czerwiec 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6064

„Za datę wydania Nagrody przyjmuje się jej wysłanie przez Organizatora”
Sygnatura akt: XVII AmC 5064/12

Numer wpisu: 6071

„W przypadku uszkodzenia opakowania potrącamy 5% wartości towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 5190/13 (więcej…)

Maj 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6051

„Sklep internetowy Gerlach S.A. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych”
Sygnatura akt: XVII AmC 1664/13

Numer wpisu: 6052

„Reklamować można towary już używane, ale tylko jeśli wady wynikły w trakcie ich użytkowania”
Sygnatura akt: XVII AmC 5934/13 (więcej…)

Kwiecień 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6031

„Oznacza to, że towar musi znajdować się w (…) nieuszkodzonym opakowaniu (…), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone”
Sygnatura akt: XVII AmC 11573/12

Numer wpisu: 6032

„Reklamacje uwzględnione są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta”
Sygnatura akt: XVII AmC 10801/13 (więcej…)

Marzec 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6005

„Jeżeli w okresie, wymienionym w ust. 2 dojdzie do podwyższenia ceny przez Producenta, co skutkować będzie zwiększeniem ceny określonej w zamówieniu, wyłącznie z tej przyczyny o ponad 5 %, wówczas o ile Strony umowy nie ustalą inaczej, Kupujący może odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie w ciągu 7 dni (słownie: siedmiu) od otrzymania powiadomienia od Sprzedawcy o podwyższeniu ceny”
Sygnatura akt: XVII AmC 2983/14

Numer wpisu: 6006

„Jeżeli przeszkoda prowadząca do zwłoki w dostawie trwa dłużej niż 6 miesięcy Kupujący ma prawo odstąpić od umowy oraz otrzymać zwrot wpłaconego zadatku”
Sygnatura akt: XVII AmC 2984/14 (więcej…)

Luty 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5984

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 3968/13

Numer wpisu: 5985

„Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 3969/13 (więcej…)

Styczeń 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5923

„Nie udokumentowanie zapłaty pełnej ceny do dnia wskazanego jako termin wydania samochodu, stanowi odstąpienie przez Kupującego od umowy w rozumieniu § 6”
Sygnatura akt: XVII AmC 1031/13

Numer wpisu: 5924

„W przypadku nie przystąpienia do odbioru samochodu w wyznaczonym terminie uważa się, że Kupujący odstąpił od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje zapłatą kary umownej, w wysokości 10% ceny samochodu ustalonej zgodnie z treścią § 3 i 4 na dzień planowanego wydania samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1031/13 (więcej…)