Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Katalog Sklepów Wyróżnionych

GRUDZIEŃ 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5876

„Rezygnacja przez kupującego ze złożonego zamówienia (…) stanowi odstąpienie przez Kupującego od zawartej umowy z jego winy”
Sygnatura akt: XVII AmC 2176/13

Numer wpisu: 5877

„W takim przypadku Umowa-Zamówienie ulega rozwiązaniu, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego tytułem pokrycia kosztów zawartej transakcji”
Sygnatura akt: XVII AmC 2176/13 (więcej…)

LISTOPAD 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5834

„Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których powodem będzie Nabywca, jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 1197/13

Numer wpisu: 5836

„Klient jest zobowiązany do starannego zapakowania przesyłki. Sklep internetowy GattaBT zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za zniszczone towary i opakowania producenta naliczane procentowo do skali zniszczeń”
Sygnatura akt: XVII AmC 21887/13 (więcej…)

PAŹDZIERNIK 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5815

„Do przesyłki należy dołączyć: 1. Fakturę zakupu, 2. Informacje o numerze konta bankowego- jeśli płatność za zamówienie była realizowana inaczej niż przelewem na konto. powyższych przypadku niedotrzymania powyższych warunków zwrot nie będzie rozpatrywany”
Sygnatura akt: XVII AmC 10529/12

Numer wpisu: 5817

„Cena samochodu może ulec zmianie, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, w tym wzrostu stawek podatkowych lub celnych mających bezpośredni wpływ na procedurę importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedaży samochodów”
Sygnatura akt: XVII AmC 11624/12

 

WRZESIEŃ 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5803
„Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne”
Sygnatura akt: XVII AmC 17847/13

Numer wpisu: 5804
„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient”
Sygnatura akt: XVII AmC 21899/13 (więcej…)

SIERPIEŃ 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5736
„Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji”
Sygnatura akt: XVII AmC 4881/11

Numer wpisu: 5744
„Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny”
Sygnatura akt: XVII AmC 29159/13 (więcej…)

LIPIEC 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5714

„Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je CDLANDER, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 37225/13

Numer wpisu: 5715

„Sklep argentina.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy na stronach sklepu wystąpią nieoczekiwane błędy polegające na wyświetleniu niewłaściwej ceny lub podaniu informacji o dostępności towarów niezgodnej ze stanem faktycznym”
Sygnatura akt: XVII AmC 17809/13 (więcej…)

MAJ 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5634

„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze niezużytym”
Sygnatura akt: XVII AmC 4013/12

Numer wpisu: 5635

„Wszystkie zamówione produkty wysyłane są Pocztą Polską. Za nieterminowe dostarczanie przesyłek i inne błędy popełnione przez Pocztę Polską firma Top Vit nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego w trakcie transportu należy sporządzić protokół w obecnosci listonosza lub kuriera, który jest podstawą reklamacji”
Sygnatura akt: XVII AmC 4552/12 (więcej…)

KWIECIEŃ 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5616

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek transportu przez Pocztę Polską”
Sygnatura akt: XVII AmC 5569/12

Numer wpisu: 5617

„sklep.max-ceramika.pl” nie odpowiada za opóźnienie w dostawie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 8864/12 (więcej…)

MARZEC 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5524

„Podmiot prowadzący sklep internetowy www.heartandsoul.pl wskazany w postanowieniach ogólnych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 8323/12

Numer wpisu: 5539

„Czas trwania programu (…) mogą ulec zmianie bez powiadomienia”
Sygnatura akt: XVII AmC 6145/12 (więcej…)

LUTY 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5509

„Cena Samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 12312/12

Numer wpisu: 5510

„W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki”
Sygnatura akt: XVII AmC 12314/12 (więcej…)

STYCZEŃ 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5486

„W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania kwestii spornych rozpatruje je sąd właściwy dla siedziby Sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 8393/12

Numer wpisu: 5487

„Zaliczka określona w §5 ustęp 1 niniejszej umowy jest wymagana w związku z koniecznością nabycia przez Sprzedawcę samochodu od przedstawiciela producenta oraz koniecznością poniesienia innych nakładów dla realizacji niniejszej umowy, wobec czego zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkami opisanymi poniżej”
Sygnatura akt: XVII AmC 11664/12 (więcej…)