Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Akty prawne

Lista przydatnych aktów prawnych

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uchwalona w dniu 18 lipca 2002 r., regulująca kwestie prawne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności:

  • obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
  • zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną
  • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204)

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., regulująca kwestie prawne związane z prawami konsumenta w szczególności:

  • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
  • zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, regulująca kwestie nieuczciwych praktyk rynkowych w działalności gospodarczej i zawodowej

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji regulująca zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów określająca warunki rozwoju i ochrony konkurencji

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331)

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/