Akty prawne - UczciwySklep - katalog zaufanych sklepów internetowych - UczciwySklep – katalog zaufanych sklepów internetowych

Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Akty prawne

Lista przydatnych aktów prawnych

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uchwalona w dniu 18 lipca 2002 r., regulująca kwestie prawne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności:
 • obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 • zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną
 • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204)

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, regulująca kwestie związane z postępowaniem przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883)

 1. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., regulująca kwestie prawne związane z prawami konsumenta w szczególności:
 • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem
 • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827)

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

 1. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług regulująca sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915)

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów regulująca ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów wprowadzonych na rynek.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 229 poz. 2275)

 1. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, regulująca kwestie nieuczciwych praktyk rynkowych w działalności gospodarczej i zawodowej

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206)

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji regulująca zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211)

 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów określająca warunki rozwoju i ochrony konkurencji

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331)

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r, (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024)

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. uchyliła następujące ustawy:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271) – ustawa obowiązuje do umów zawartych do 24 grudnia 2014 r. nr 11.
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) – ustawa obowiązuje do umów zawartych do 24 grudnia 2014 r. nr 12.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/