Zasady zwrotu świadczeń - UczciwySklep - katalog zaufanych sklepów internetowych - UczciwySklep – katalog zaufanych sklepów internetowych

Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Zasady zwrotu świadczeń

Z chwilą odstąpienia od umowy powstaje ustawowe zobowiązanie do rozliczenia się stron czyli zwrotu wzajemnych świadczeń, które już otrzymały.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Przykładowo Jan Kowalski dokonał zakupu pralki w sklepie internetowym. Jako formę płatności wybrał płatność przy odbiorze towaru w momencie doręczenia przesyłki przez kuriera. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca za zgodą konsumenta może dokonać zwrotu pieniędzy przelewem na konto bankowe i nie musi dostarczać pieniędzy poprzez kuriera lub też przekazem pocztowym.

Początkiem biegu terminu do zwrotu płatności na rzecz konsumenta jest dzień otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez przedsiębiorcę. Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższe zasady nie obowiązują, w sytuacji gdy przedsiębiorca zaproponuje, że sam odbierze towar. Pamiętajmy jednak, iż niezwrócenie pieniędzy przez przedsiębiorcę w terminie wskazanym w art. 32 ust. 1, skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych na podstawie art. 481 § 1 k.c.

Natomiast po stronie konsumenta spoczywa obowiązek zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Nie jest tym samym wymagane, by towar został odesłany wraz z oświadczeniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Naruszenie przez konsumenta terminu do zwrotu towaru skutkuje nienależytym wykonaniem zobowiązania i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.