Skontaktuj się z nami: 698 146 784

SIERPIEŃ 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6514

„W przypadku zwrotu towar należy odesłać na adres siedziby firmy i podać numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć zwrot pieniędzy za zakupiony towar. Do zwrotu koniecznie dołącz fakturę”
Sygnatura akt: XVII AmC 22286/13

Numer wpisu: 6515

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 444/16

Numer wpisu: 6516

„Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych”
Sygnatura akt: XVII AmC 1626/15

Numer wpisu: 6517

„Podczas odbioru paczki należy ją rozpakować i sprawdzić czy produkty są w stanie nienaruszonym. Kurier ma obowiązek poczekać aż Klient sprawdzi zawartość paczki. W przypadku uszkodzenia części lub całości towaru należy spisać protokół, na którego podstawie możliwa jest dalsza reklamacja. Bez spisanego protokołu reklamacja dotycząca uszkodzenia paczki podczas transportu nie będzie uwzględniona”
Sygnatura akt: XVII AmC 40500/13

Numer wpisu: 6521

„Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep „Meblowy Raj” s.c. w ramach serwisu najlepszemeble.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne”
Sygnatura akt: XVII AmC 643/16

Numer wpisu: 6522

„Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Klient nie sporządzi wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tę okoliczność w momecnie odbioru przesyłki, droga reklamacji zostanie zamknięta”
Sygnatura akt: XVII AmC 25810/13

Numer wpisu: 6523

„Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień”
Sygnatura akt: XVII AmC 608/16

Numer wpisu: 6524

„Wooltex-Tedex zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 608/16

Numer wpisu: 6525

„Zwracany towar, nie używany, bez śladów wizualnych i zapachowych, należy odesłać oryginalnym opakowaniu oraz oświadczeniem zwrotu”
Sygnatura akt: XVII AmC 695/16

Numer wpisu: 6526

„Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi”
Sygnatura akt: XVII AmC 695/16

Numer wpisu: 6528

„Towar zwrócony nie może mieć śladów używania: nie może być otwierany, uszkodzony lub pozbawiony oryginalnego opakowania”
Sygnatura akt: XVII AmC 2744/14

Numer wpisu: 6529

„Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem lub fakturą, z kserokopią dowodu zapłaty (w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze), instrukcją i gwarancją (jeżeli taka jest). (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)”
Sygnatura akt: XVII AmC 20/16

Numer wpisu: 6533

„Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez Sprzedającego”
Sygnatura akt: XVII AmC 347/16

Numer wpisu: 6534

„W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości czyli bez oprocentowania w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu, będącego przedmiotem niniejszego Zamówienia innemu klientowi”
Sygnatura akt: XVII AmC 346/16

Numer wpisu: 6535

„W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia”
Sygnatura akt: XVII AmC 38/16

Numer wpisu: 6536

„Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru – o ile strony nie uzgodnią innego terminu stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego, ze skutkami jak w pkt. 9″
Sygnatura akt: XVII AmC 349/16

Numer wpisu: 6537

„Obecna cena brutto, tzn. z podatkiem VAT, zawierająca dopłaty z tytułu wyposażenia dodatkowego na etapie produkcji, wg załączonej specyfikacji i lakieru wynosi: (…) jednakże strony zgodnie ustalają, że Kupujący obowiązany będzie uiścić cenę obowiązującą w dniu sprzedaży samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 348/16

Numer wpisu: 6538

„Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 356/16

Numer wpisu: 6540

„W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą one uwzględnione jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę”
Sygnatura akt: XVII AmC 653/16

Numer wpisu: 6541

„Komstal zastrzega iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Chwilę zawarcia umowy nazywamy moment oświadczenia woli obu stron, z którego wynika decyja osiągnięcia określonego skutku w sferze poddanej regulacji prawnej – kupna/sprzedaży”
Sygnatura akt: XVII AmC 1629/15

Numer wpisu: 6542

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka w pełni zgadza się ze złożonym zamówieniem. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Reklamacji””
Sygnatura akt: XVII AmC 32975/13

Numer wpisu: 6543

„Udział w aukcji oznacza zapoznanie się z zasadami oraz ich akceptację”
Sygnatura akt: XVII AmC 720/15

Numer wpisu: 6544

„Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres: Sklep Obuwniczy „MIRIAM” ul. Rynek 5, 33- 300 Nowy Sącz, w stanie nienaruszonym (tzn. towar musi być nieużywany i nieuszkodzony), w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon). Jakiekolwiek ślady użytkowania towaru uniemożliwiają wymianę bądź zwrot (pudełko jest także częścią towaru, więc należy je zwrócić w stanie nienaruszonym) w przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony kwotą w wysokości 10 zł”
Sygnatura akt: XVII AmC 12150/13

Numer wpisu: 6545

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 339/16

Numer wpisu: 6546

„W przypadku reklamacji dotyczacej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane”
Sygnatura akt: XVII AmC 663/16

Numer wpisu: 6547

„Jeżeli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta”
Sygnatura akt: XVII AmC 760/16

Numer wpisu: 6548

„V. Dostawa 5.4 Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki. Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta”
Sygnatura akt: XVII AmC 486/16

Numer wpisu: 6549

„Firma Komstal zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego”
Sygnatura akt: XVII AmC 1628/15

Numer wpisu: 6550

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej”
Sygnatura akt: XVII AmC 648/16

Numer wpisu: 6551

„Sklep internetowy jbpartner.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców”
Sygnatura akt: XVII AmC 654/16

Numer wpisu: 6554

„Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela aby usunął jego konto”
Sygnatura akt: XVII AmC 33369/16

Numer wpisu: 6556

„Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji poniesione przez kupującego przy zakupie mogą zostać zwrócone. Jest to jednak tylko i wyłącznie dobra wola sklepu BE-LUX i sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia w/w transakcji”
Sygnatura akt: XVII AmC 19886/13

Numer wpisu: 6557

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 493/16

Numer wpisu: 6558

„W przypadku zawarcia przez Zamawiającego (…) umowy sprzedaży/zamiany/najmu wskazanej nieruchomości z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci Pośrednikowi, oprócz wynagodzenia, karę umowną w wysokości 2% (słownie dwa i pół procent) od ceny ofertowej (…), a w przypadku braku zapłaty w terminie zobowiązuje się pokryć koszty windykacji”
Sygnatura akt: XVII AmC 13460/12

Numer wpisu: 6559

„Kupujący zobowiązuje się kupić pojazd wskazany w Umowie za pełną cenę tam określoną, która może wzrosnąć w przypadkach, gdy do dnia wydania pojazdu nastąpi zmiana: – przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w wyniku czego na Producentów lub Importerów zostaną nałożone nowe ciężary o charakterze publicznym lub Producenci zostaną zobowiązani do wprowadzenia zmian technicznych w pojazdach sprowadzanych na teren Rzeczpospolitej Polskiej”
Sygnatura akt: XVII AmC 13029/12

Numer wpisu: 6560

„Kupujący zobowiązuje się kupić pojazd wskazany w Umowie za pełną cenę tam określoną, która może wzrosnąć w przypadkach, gdy do dnia wydania pojazdu nastąpi zmiana: – stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone nowe opłaty”
Sygnatura akt: XVII AmC 13029/12

Numer wpisu: 6561

„Po upływie terminu 6 (sześciu) tygodni od przewidzianej daty wydania fabrycznie nowego pojazdu określonej w Umowie, Kupujący będzie mógł wysłać Sprzedawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z żądaniem dostarczenia pojazdu w terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania tego listu przez Sprzedawcę. Nowa data ustalona w ten sposób będzie wtedy traktowana jako „Ostateczny Termin Dostarczenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 13029/12

Numer wpisu: 6562

„Odbierając towar konsument jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem konsument zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera Protokołu Szkody. Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń”
Sygnatura akt: XVII AmC 21163/12

Numer wpisu: 6563

„Sklep gwarantuje zwrot równy cenie towaru pomniejszony o poniesione koszty transportu. Koszt dostawy (…) nie podlega zwrotowi”
Sygnatura akt: XVII AmC 28444/13

Numer wpisu: 6564

„Sklep wyprzedaże.com zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów”
Sygnatura akt: XVII AmC 483/16

Numer wpisu: 6565

„Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptację powyższego regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 516/16

Numer wpisu: 6566

„Rejestracja i złożenie zamówienia w sklepie Austrovin jest jednoznaczna z pełną akceptacją REGULAMINU”
Sygnatura akt: XVII AmC 516/16

Numer wpisu: 6567

„W celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, iż obowiązek zwrotu zadatku w podwójnej wysokości nie dotyczy przypadku nie wywiązania się z umowy przez SPRZEDAJĄCEGO jeżeli wynika to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów niż SPRZEDAJĄCY, w tym producentów, dostawców, przewoźników oraz działań służb państwowych, w szczególności celnych”
Sygnatura akt: XVII AmC 2522/13

Numer wpisu: 6568

„Zwrot należności, zamawiający otrzyma w terminie 7 dni od otrzymania przez sklep zwrotu towarów. Zwrot zostanie przelany na nr konta wskazany w oświadczeniu. W/w zwrot należności nie dotyczy kosztów przesyłki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 499/16

Numer wpisu: 6569

„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za produkt/produkty, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia, czyli pakowanie i transport. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota”
Sygnatura akt: XVII AmC 589/16

Numer wpisu: 6570

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności dostawcy towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego”
Sygnatura akt: XVII AmC 687/16

Numer wpisu: 6571

„Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem”
Sygnatura akt: XVII AmC 308/16

Numer wpisu: 6572

„Pieniądze zostaną zwrócone (…) przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, (..), pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe”
Sygnatura akt: XVII AmC 1981/14

Numer wpisu: 6573

„(…) koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej”
Sygnatura akt: XVII AmC 1983/14

Numer wpisu: 6574

„Sklep www.dd-company.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów”
Sygnatura akt: XVII AmC 659/15

Numer wpisu: 6575

„Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin”
Sygnatura akt: XVII AmC 660/15

Numer wpisu: 6576

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 301/16

Numer wpisu: 6577

„W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa zwracany towar należy odesłać (…) włącznie z ubezpieczeniem przesyłki (…). Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy: (…) Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania”
Sygnatura akt: XVII AmC 2622/14

Numer wpisu: 6578

„Sklep www.sklep.vit-mot.pl (…) nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie paczek przez firmę, której zlecono dostarczenie”
Sygnatura akt: XVII AmC 251/16

Numer wpisu: 6581

„Spory jakie mogą pojawić się między stronami, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Sprzedającego”
Sygnatura akt: XVII AmC 953/16

Numer wpisu: 6583

„Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działanością gospodarczą”
Sygnatura akt: XVII AmC 29773/13

Numer wpisu: 6584

„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Użytkowikowi (…) spowodowane podaniem przez Użytkownika błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 25654/13Dodaj opinię