Skontaktuj się z nami: 698 146 784

PAŹDZIERNIK 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
PAŹDZIERNIK 2016

Numer wpisu: 6648

„W przypadku rezygnacji klient dostarcza towar na własny koszt, do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć paragon lub fakturę, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy, zwroty niezawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą”
Sygnatura akt: XVII AmC 18272/13

Numer wpisu: 6649

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy poczta w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złożenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie będą rozpatrywane”
Sygnatura akt: XVII AmC 843/16

Numer wpisu: 6651

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera)”
Sygnatura akt: XVII AmC 1158/16

Numer wpisu: 6652

„Wszelkie regulacje związane z wysyłką towarów określone są w regulaminach firm wysyłkowych, kurierskich. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Firma NOVUM Adam Popek nie odpowiada za szkody wynikłe w czasie transportu towaru. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia uszkodzeń ma prawo i obowiązek spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera”
Sygnatura akt: XVII AmC 13805/12

Numer wpisu: 6653

„Towar uszkodzony przez pocztę, firmę kurierską – może być reklamowany, jeżeli został spisany odpowiedni protokół – w obecności pracownika poczty, firmy kurierskiej”
Sygnatura akt: XVII AmC 446/16

Numer wpisu: 6654

„Z towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 658/15

Numer wpisu: 6655

„Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie ujawniona w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody potwierdzonego przez pracownika firmy kurierskiej lub pracownika poczty”.
Sygnatura akt: XVII AmC 518/16

Numer wpisu: 6656

„Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie”
Sygnatura akt: XVII AmC 639/15

Numer wpisu: 6657

„5. Dokładamy najwyższych starań, aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie możemy jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy”
Sygnatura akt: XVII AmC 638/15

Numer wpisu: 6658

„2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 637/15

Numer wpisu: 6659

„10.Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta”
Sygnatura akt: XVII AmC 636/15

Numer wpisu: 6660

„Konsument ma mozliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania”
Sygnatura akt: XVII AmC 635/15

Numer wpisu: 6661

„1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT)”
Sygnatura akt: XVII AmC 634/15

Numer wpisu: 6662

„2. Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że zamieszczone na stronach naszego sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń”
Sygnatura akt: XVII AmC 663/15

Numer wpisu: 6663

„1.Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 632/15

Numer wpisu: 6664

„Sklep iTabak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 940/14

Numer wpisu: 6665

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Kupującego i dostawcę (listonosza lub kuriera)”
Sygnatura akt: XVII AmC 756/16

Numer wpisu: 6666

„Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne”
Sygnatura akt: XVII AmC 635/16

Numer wpisu: 6668

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego”
Sygnatura akt: XVII AmC 209/16

Numer wpisu: 6670

„Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Dostawcy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 752/16

Numer wpisu: 6672

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 738/16

Numer wpisu: 6673

„Zalogowanie się do systemu oznacza zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych wyłącznie przez firmę e-purpose Sp. z o.o., Grupa Allegro sp. z o.o., Opineo Sp. z o.o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji”
Sygnatura akt: XVII AmC 33564/13Dodaj opinię