Nowe wymogi dla paragonów fiskalnych - UczciwySklep - katalog zaufanych sklepów internetowych - UczciwySklep – katalog zaufanych sklepów internetowych

Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Nowe wymogi dla paragonów fiskalnych

Z dniem 1 Kwietnia 2013 roku uległy zmianie przepisy dotyczące kas rejestrujących (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących). W rozporządzeniu określono nowe obowiązkowe elementy paragonu fiskalnego a także wprowadzono zmiany dotyczące umieszczania na paragonie nazwy towaru lub usługi. Mimo iż są to niewielkie zmiany to jednak budzą pewne wątpliwości wśród podatników.

Paragon fiskalny jest dokumentem potwierdzającym dokonaną sprzedaż lub wykonaną usługę. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie wydać kupującemu oryginał paragonu fiskalnego. Wymogi formalne jakie powinien spełniać paragon fiskalny zostały określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

Dane jakie musi zawierać paragon fiskalny są następujące:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych (adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika),
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 • numer kolejny wydruku,
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
 • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 • łączną kwotę podatku,
 • łączną kwotę sprzedaży brutto,
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy,
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Nowością jest oznaczenie „PARAGON FISKALNY”, który zgodnie z rozporządzeniem ma być wyraźnie widoczny i jednoznacznie identyfikować dokument sprzedaży jakim jest paragon fiskalny.

Najwięcej jednak wątpliwości wzbudza zapis dotyczący obowiązku wskazywania na paragonach nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi. Do tej pory na paragonie widniała „nazwa towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.” Zgodnie z nowymi wytycznymi paragon musi zawierać „nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację”.

Sposób i nazewnictwo towarów pozostało dowolne i jest ustalane przez Sprzedawcę. Nazwa towaru czy usługi powinna być na tyle szczegółowa by konsument nie miał problemu z identyfikacją dokonanego zakupów a organy podatkowe mogły łatwo sprawdzić prawidłowe przyporządkowanie stawki podatku VAT.

Załóżmy że przykładowo sprzedajemy 3 ręczniki kąpielowe tego samego rodzaju różniące się jedynie kolorem w tej samej cenie, dla takiego towaru Sprzedawca może określić jedną nazwę w kasie fiskalnej. Jeżeli Sprzedawca ma kilka rodzajów ręczników które różnią się nie tylko ceną ale i rodzajem, to niestety Sprzedawca musi ustalić trzy oddzielne nazwy by jednoznacznie zidentyfikować towar. Mimo wprowadzonych zmian nadal istnieje możliwość posługiwania się różnymi skrótami pod warunkiem że będą one klarowne i zrozumiałe zarówno dla Konsumentów jak i organów podatkowych. Dlatego należy zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej by paragon jaki otrzyma konsument zawierał konkretną jednostkową nazwę towaru lub usługi pozwalającą na ich identyfikację.

Co do zmiany dotyczącej obowiązku umieszczenia na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy na jego żądanie, zmiana ta ma na celu umożliwienie wystawiania za pomocą kasy fiskalnej paragonu który pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej, w przypadku, gdy kwota należności nie przekracza ogółem 450 złotych albo 100 euro. Niestety starsze typy kas fiskalnych nie posiadają technicznej możliwości wydruku tych danych. Na stronie internetowej Ministerstwo Finansów możemy przeczytać, iż wymóg umieszczenia numeru NIP nabywcy dotyczy jedynie kas i drukarek fiskalnych, które posiadają taką techniczną możliwość. Kasy fiskalne które nie mają możliwości wprowadzania numeru NIP nabywcy, mogą być używane do czasu ich zużycia. Zatem stare kasy mogą być nadal używane.

Należy podkreślić, że na mocy przepisów przejściowych podatnicy mogą stosować „stare” zasady do 30 września 2013 r., po tym terminie będą zobowiązani dostosować się do nowych wymogów i umieszczać na paragonach nazwy towarów lub usług tak aby można je było jednoznacznie identyfikować.