Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Lipiec 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6468

„Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy”
Sygnatura akt: XVII AmC 40553/13

Numer wpisu: 6469

„Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 40549/13

Numer wpisu: 6470

„W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywanego terminu odbioru określonego w Zamówieniu, Zamówienie może ulec rozwiązaniu na życzenie Kupującego”
Sygnatura akt: XVII AmC 1166/13

Numer wpisu: 6471

„Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak zdarzenia (…) związane z producentem pojazdu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1165/13

Numer wpisu: 6472

„Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niź 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (poprzez e-mail) firmę Natural Quelle. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane”
Sygnatura akt: XVII AmC 1919/14

Numer wpisu: 6473

„W szczególnych przypadkach Natural Quelle może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia znajdującego się w części zatytułowanej Płatności”
Sygnatura akt: XVII AmC 1916/14

Numer wpisu: 6474

„Do zwracanego towaru należy ponadto dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 716/14

Numer wpisu: 6475

„Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 37944/13

Numer wpisu: 6476

„W przypadku otrzymania paczki budzącej wątpliwości należy sporządzić przy kurierze protokół uszkodzenia. Nie przyjmujemy reklamacji po odebraniu paczki od kuriera (wówczas trudno określić winnego uszkodzenia mechanicznego wydruków)”
Sygnatura akt: XVII AmC 40850/13

Numer wpisu: 6477

„Gwarancje i reklamacje, pkt 2. Informacje o pomyłce lub stwierdzeniu wady, należy zgłosić w terminie 10 dni od momentu otrzymania przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 4753/13

Numer wpisu: 6478

„Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego”
Sygnatura akt: XVII AmC 29352/13

Numer wpisu: 6479

„Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres e-mail sklep@sferapc.pl oraz uprzedni kontakt telefoniczny celem ustalenia procedury zwrotu”
Sygnatura akt: XVII AmC 34580/13

Numer wpisu: 6486

„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownia towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony”
Sygnatura akt: XVII AmC 1876/14

Numer wpisu: 6487

„Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta, jak i za odbiegający od prezentacji produktów na zdjęciach i wygląd faktyczny”
Sygnatura akt: XVII AmC 79/16

Numer wpisu: 6488

„Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 80/16

Numer wpisu: 6491

„…Uwaga! Jeżeli Państwo nie dochowają powyżej przedstawionych procedur reklamacyjnych i nie zostanie wykonany wspólnie z przewoźnikiem protokół szkodowy na okoliczność uszkodzeń mechanicznych, droga reklamacji zostanie zamknięta. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku, niezgodności lub uszkodzenia. Potwierdzając odbór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 39668/13

Numer wpisu: 6492

„Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu towaru w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu”
Sygnatura akt: XVII AmC 34577/13

Numer wpisu: 6494

„Wszelkie spory ze sprzedawcą, powstałe w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego P.P.H. Kosmed®Zbigniew Leżański, będą rozstrzygane prze sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 585/16

Numer wpisu: 6495

„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie”
Sygnatura akt: XVII AmC 474/16

Numer wpisu: 6497

„Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z zawarcia umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego”
Sygnatura akt: XVII AmC 26/16

Numer wpisu: 6498

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego”
Sygnatura akt: XVII AmC 26/16

Numer wpisu: 6499

„Towar podlegający zwrotowi należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu, nie przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 2758/14

Numer wpisu: 6500

„Zwracany lub reklamowany towar należy przysłać do nas tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej”
Sygnatura akt: XVII AmC 40877/13

Numer wpisu: 6501

„Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny”
Sygnatura akt: XVII AmC 262/15

Numer wpisu: 6502

„Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w przeciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 262/15

Numer wpisu: 6506

„Firma OSKAR PHUP uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzadanionych przypadkach, koszt dostawy do firmy OSKAR ponosi Kupujący”
Sygnatura akt: XVII AmC 5861/13

Numer wpisu: 6507

„W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania realizacji zamówienia”
Sygnatura akt: XVII AmC 1891/15

Numer wpisu: 6508

„Zwracany towar należy odesłać […] wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą […]. Koszt wysłania […] towaru nie podlega zwrotowi”
Sygnatura akt: XVII AmC 31250/13

Numer wpisu: 6509

„Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)”
Sygnatura akt: XVII AmC 1985/14

Numer wpisu: 6510

„Wymiana rozpatrywana jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnego paragonu bądź faktury VAT”
Sygnatura akt: XVII AmC 38772/13

Numer wpisu: 6512

„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient”
Sygnatura akt: XVII AmC 38750/13

Numer wpisu: 6513

„Sklep eButy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia istotnych błędów na stronach sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1892/15Dodaj opinię