Skontaktuj się z nami: 698 146 784

STYCZEŃ 2014 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 5486

„W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania kwestii spornych rozpatruje je sąd właściwy dla siedziby Sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 8393/12

Numer wpisu: 5487

„Zaliczka określona w §5 ustęp 1 niniejszej umowy jest wymagana w związku z koniecznością nabycia przez Sprzedawcę samochodu od przedstawiciela producenta oraz koniecznością poniesienia innych nakładów dla realizacji niniejszej umowy, wobec czego zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkami opisanymi poniżej”
Sygnatura akt: XVII AmC 11664/12

Numer wpisu: 5489

„Właściciel internetowego „Sklep Wojewodzic” nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską”
Sygnatura akt: XVII AmC 3358/12

Numer wpisu: 5490

„W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkodowym potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki (Pocztę Polską lub kuriera)”
Sygnatura akt: XVII AmC 3358/12

Numer wpisu: 5491

„Właściciel internetowego „Sklepu Wojewodzic” zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin”
Sygnatura akt: XVII AmC 3358/1

Numer wpisu: 5492

„Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla „Sklepu Wojewodzic”
Sygnatura akt: XVII AmC 3358/12

Numer wpisu: 5494

„(…) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów”
Sygnatura akt: XVII AmC 8340/12

Numer wpisu: 5495

„Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki nie zaliczonej na poczet ceny i nie zwróconej na podstawie niniejszego paragrafu, jako kary umownej przysługującej Sprzedawcy w razie nieprzystąpienia przez Kupującego do zawarcia umowy przyrzeczonej w ustalonym terminie, pomimo takiego obowiązku”
Sygnatura akt: XVII AmC 11665/12

Numer wpisu: 5500

„Zwłoka z płatnością dwóch pełnych wpłat (rat) miesięcznych powoduje, że wymagalna staje się cała kwota”
Sygnatura akt: XVII AmC 9146/12

Numer wpisu: 5501

„Cena Samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 11723/12

Numer wpisu: 5502

„Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas przewozu”
Sygnatura akt: XVII AmC 8488/12

Numer wpisu: 5503

„W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki, kosztami przesyłki zwrotnej oraz opłatą karną w wysokości 500 pln związaną z dodatkową obsługą zamówienia (opłata windykacyjna)
Sygnatura akt: XVII AmC 8480/12Dodaj opinię