Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Katalog Sklepów Wyróżnionych

MAJ 2017 r.

Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6953

„Wszystkie sprawy sporne, w związku z zawieranymi w Sklepie Internetowym umowami sprzedaży, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej lub korzystając z mediacji przy pomocy Rzecznika Praw Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1088/16

Numer wpisu: 6954

„ORIGINAL” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości”
Sygnatura akt: XVII AmC 1653/16

(więcej…)

KWIECIEŃ 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
KWIECIEŃ 2017 r.

Numer wpisu: 6939

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1675/16

Numer wpisu: 6942

„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między sklepem internetowym Karnak.pl, a jej Klientami jest Sąd Rejonowy w Zabrzu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1203/16

Numer wpisu: 6943

„Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia i posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury”
Sygnatura akt: XVII AmC 1807/16

MARZEC 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6897

„Jednocześnie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania takiego zdarzenia, w celu wyjaśnienia sprawy, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i kontaktu telefonicznego z pracownikiem firmy EXTREME HOBBY, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 2729/14

Numer wpisu: 6898

„Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, należy odesłać go na adres wskazany powyżej nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 2728/14 (więcej…)

LUTY 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6860

„Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzeń niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę (Kupującego) i dostawcę przesyłki.”
Sygnatura akt: XVII AmC 642/16

Numer wpisu: 6861

„GoDog zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.go-dog.pl
Sygnatura akt: XVII AmC 924/16 (więcej…)

STYCZEŃ 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6749

„Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta”
Sygnatura akt: XVII AmC 658/16

Numer wpisu: 6750

„Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu od dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 13887/12 (więcej…)

GRUDZIEŃ 2016 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
GRUDZIEŃ 2016 r.

Numer wpisu: 6701

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 466/16

Numer wpisu: 6702

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z dostarczycielem. Należy dokładnie sprawdzić towar w obecności dostarczyciela.”
Sygnatura akt: XVII AmC 667/16 (więcej…)

LISTOPAD 2016 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6675

„Przed wysyłką towaru należy dokonać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej serwis@idealpc.com.pl lub telefonicznie celem nadania numeru reklamacyjnego RMA. Numer ten należy umieścić w widocznym miejscu na paczce. Przesyłki bez numeru mogą być nieodebrane”
Sygnatura akt: XVII AmC 978/16

Numer wpisu: 6676

„Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.”
Sygnatura akt: XVII AmC 517/16 (więcej…)

PAŹDZIERNIK 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
PAŹDZIERNIK 2016

Numer wpisu: 6648

„W przypadku rezygnacji klient dostarcza towar na własny koszt, do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć paragon lub fakturę, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy, zwroty niezawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą”
Sygnatura akt: XVII AmC 18272/13

Numer wpisu: 6649

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy poczta w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złożenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie będą rozpatrywane”
Sygnatura akt: XVII AmC 843/16 (więcej…)

WRZESIEŃ 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6585

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. UWAGA: sprawdź zawartość przesyłki w obecności kuriera!”
Sygnatura akt: XVII AmC 646/16

Numer wpisu: 6586

„Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany”
Sygnatura akt: XVII AmC 710/16 (więcej…)

SIERPIEŃ 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6514

„W przypadku zwrotu towar należy odesłać na adres siedziby firmy i podać numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć zwrot pieniędzy za zakupiony towar. Do zwrotu koniecznie dołącz fakturę”
Sygnatura akt: XVII AmC 22286/13

Numer wpisu: 6515

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 444/16 (więcej…)

Grudzień 2015

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Numer wpisu: 6205

„Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”
Sygnatura akt: XVII AmC 8261/13

Numer wpisu: 6206

„Dell ma prawo, z powodów biznesowych, przenieść niniejszą umowę do każdej spółki lub podmiotu”
Sygnatura akt: XVII AmC 12994/13 (więcej…)

Lipiec 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6468

„Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy”
Sygnatura akt: XVII AmC 40553/13

Numer wpisu: 6469

„Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 40549/13 (więcej…)