Skontaktuj się z nami: 698 146 784

GRUDZIEŃ 2016 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
GRUDZIEŃ 2016 r.

Numer wpisu: 6701

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 466/16

Numer wpisu: 6702

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z dostarczycielem. Należy dokładnie sprawdzić towar w obecności dostarczyciela.”
Sygnatura akt: XVII AmC 667/16

Numer wpisu: 6703

„W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.”
Sygnatura akt: XVII AmC 949/16

Numer wpisu: 6704

„Spory powstałe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozwiązywane na zasadzie porozumienia stron. Jeśli okazałoby się to niemożliwe wówczas spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Puławach, właściwy dla siedziby Sklepu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 996/16

Numer wpisu: 6705

„Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone drogą mailową na adres: sklep@ealp.pl. Wpisać w temacie REKLAMACJA (nr zamówienia)”
Sygnatura akt: XVII AmC 20109/13

Numer wpisu: 6706

„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.”
Sygnatura akt: XVII AmC 2193/14

Numer wpisu: 6707

„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.”
Sygnatura akt: XVII AmC 861/16

Numer wpisu: 6708

„Zgodnie z Ustawą (…) klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Nie dotyczy towarów odbieranych w siedzibie firmy STIMO.”
Sygnatura akt: XVII AmC 34571/13

Numer wpisu: 6709

„Zwrotowi nie podlegają towary: odebrane osobiście w siedzibie firmy, produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.”
Sygnatura akt: XVII AmC 34572/13

Numer wpisu: 6710

„Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta poniższego regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 621/15

Numer wpisu: 6711

„W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.”
Sygnatura akt: XVII AmC 623/15

Numer wpisu: 6712

„W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi lub pracownikom obecnym przy dostawie. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego i podpisanego przez kuriera protokołu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 644/16

Numer wpisu: 6713

„Podstawą zwrotu jest paragon (dowód zakupu), który Kupujący odsyła razem ze zwracanym towarem.”
Sygnatura akt: XVII AmC 584/16

Numer wpisu: 6714

„Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia bez podania przyczyny.”
Sygnatura akt: XVII AmC 394/16

Numer wpisu: 6715

„Wraz ze zwracanym towarem, należy zwrócić paragon fiskalny/oryginał faktury. (…) Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem.”
Sygnatura akt: XVII AmC 930/16

Numer wpisu: 6716

„Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich, Poczty Polskiej.”
Sygnatura akt: XVII AmC 662/16

Numer wpisu: 6717

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy KUBI.”
Sygnatura akt: XVII AmC 496/16

Numer wpisu: 6718

 „Dostawa towarów: 4. (…) Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.”
Sygnatura akt: XVII AmC 697/16

Numer wpisu: 6719

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich.”
Sygnatura akt: XVII AmC 355/16

Numer wpisu: 6720

„Akceptuję warunki niniejszej Umowy indywidualnie wynegocjowane (…).”
Sygnatura akt: XVII AmC 82/16

Numer wpisu: 6721

„W ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZKAŁADKA – Zgłoszenie reklamacyjne. Zostanie nadany numer reklamacji – numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu – wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić za transport w obie strony”
Sygnatura akt: XVII AmC 1239/16

Numer wpisu: 6722

„W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów z dołączonym i oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).”
Sygnatura akt: XVII AmC 725/16

Numer wpisu: 6723

„Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1340/16

Numer wpisu: 6725

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Firmy FMK sp. j. Konieczny.”
Sygnatura akt: XVII AmC 253/16

Numer wpisu: 6726

„Sklep Kaloszenosze.pl zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru, o braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą emailową w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1931/14

Numer wpisu: 6727

„Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.”
Sygnatura akt: XVII AmC 115/16

Numer wpisu: 6728

„Jeżeli podczas odbioru karton, w który zapakowany jest towar jest rozerwany, wgnieciony lub po prostu wzbudza podejrzenia, konieczne jest otworzenie paczki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości zostanie spisany protokół, będący podstawą do składania przez sklep reklamacji na poczcie. Jeżeli protokół nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.”
Sygnatura akt: XVII AmC 595/16

Numer wpisu: 6738

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego Czyste Zęby.pl jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, aby usunął jego konto”
Sygnatura akt: XVII AmC 845/16

Numer wpisu: 6739

„W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych bądź zamówień wzbudzających wątpliwości sklep quader.pl zastrzega sobie prawo do anulowania i usunięcia zamówienia”
Sygnatura akt: XVII AmC 1990/14

Numer wpisu: 6741

„Wraz z odsyłanym produktem należy odesłać dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon oraz w oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (numer konta i nazwa banku).”
Sygnatura akt: XVII AmC 727/16

Numer wpisu: 6743

„Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego covart.pl”
Sygnatura akt: XVII AmC 730/16

Numer wpisu: 6744

„Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1323/16

Numer wpisu: 6745

„Postanowienia końcowe 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.”
Sygnatura akt: XVII AmC 759/16

Numer wpisu: 6746

„Wraz z odsyłanym produktem należy odesłać dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon oraz w oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (numer konta i nazwa banku).”
Sygnatura akt: XVII AmC 1281/16

Numer wpisu: 6747

„W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia śladów otwierania przesyłki, prosimy nie odbierać przesyłki i jak najszybciej skontaktować się z naszym sklepem lub przyjąć towar oznaczając niezgodność na liście przewozowym jednocześnie spisując protokół uszkodzenia przesyłki na specjalnym druku udostępnionym przez kuriera a następnie złożyć reklamację do naszego sklepu. Reklamacje składane do naszej firmy będą przyjmowane wyłącznie z protokołem spisanym podczas odbioru przesyłki i podpisanym przez kuriera.”
Sygnatura akt: XVII AmC 513/16

Numer wpisu: 6748

„Spółka zastrzega, że przedstawione na stronie zdjęcia, a zwłaszcza trójwymiarowe rysunki wykonane techniką komputerową należy traktować jako zdjęcia przykładowe i mogą one odbiegać co do kształtu i koloru od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji”
Sygnatura akt: XVII AmC 436/16Dodaj opinię