Akceptacja regulaminu - UczciwySklep - katalog zaufanych sklepów internetowych - UczciwySklep – katalog zaufanych sklepów internetowych

Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Akceptacja regulaminu

Zamieszczenie w regulaminie sklepu internetowego zapisu związanego z akceptacją regulaminu stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385¹ § 1 k.c.

Jednak jakiś czas temu ukazało się dość ciekawe uzasadnienie Sądu, dotyczące akceptacji regulaminu przy składaniu zamówienia. Chodzi o wyrok z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt XVII AmC 30690/13 i zapis o następującej treści:

 „Składając zamówienie lub/i rejestrując się, użytkownicy sklepu (…).pl akceptują powyższy regulamin oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, iż powództwo zasługiwało na uwzględnienie tylko w przedmiocie, w jakim dotyczyło postanowienia z jednoczesnym – w stosunku do złożenia zamówienia lub rejestracji – wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Natomiast w pozostałym zakresie powództwo oddalił.

W ocenie Sądu: „Obowiązek udostępnienia kontrahentowi wzorca umowy przed jej zawarciem polegający na fizycznym doręczeniu dokumentu wynika bezpośrednio z treści art. 384 k.c. Natomiast w sytuacji, gdy ma on postać elektroniczną (zdematerializowaną) pomimo niemożliwości wypełnienia wskazanego wymogu w takiej formie, w dalszym ciągu konieczne jest zapewnienie możliwości łatwego zapoznania się z jego treścią. Z tego względu art. 384 § 4 k.c. stanowi, że jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.”

Sąd wyraził też pogląd, iż: „Na konsumencie natomiast ciąży niejako obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu, albowiem w razie jego niedopełnienia obciążają go wynikłe stąd skutki. Nie jest to zatem obowiązek wobec kontrahenta, lecz wobec niego samego. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, iż koniecznym, czy wręcz naturalnym jest zapoznanie się jeszcze przed złożeniem zamówienia z treścią wzorca umowy, który po jej zawarciu w sposób wiążący reguluje wzajemne relacje stron umowy. Tym samym nie jest możliwe przyjęcie innej interpretacji niż taka, w świetle której konsument składając zamówienie (rejestrując się w serwisie) akceptuje warunki określone przez przedsiębiorcę, bowiem brak zgody na treść zapisów powinien prowadzić do powstrzymania się od zawarcia umowy.

Zapoznanie się konsumenta z postanowieniami regulaminu winno nastąpić przed złożeniem zamówienia po to, by składający zamówienie w pełni akceptował warunki przedstawione przez przedsiębiorcę.

Jak widać we wskazanym powyżej wyroku, Sąd uznał, iż kwestionowane postanowienie wzorca umowy w zakresie akceptacji regulaminu nie wypełnia przesłanek wyrażonych w art. 385¹ § 1 k.c. warunkujących uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Uzasadnienie Sądu, mimo, iż jest dość zaskakujące nie odnosi się w swej treści do orzeczeń w podobnych sprawach, ale jest korzystne dla przedsiębiorców.