Skontaktuj się z nami: 698 146 784

STYCZEŃ 2017 r.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6749

„Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta”
Sygnatura akt: XVII AmC 658/16

Numer wpisu: 6750

„Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu od dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 13887/12

Numer wpisu: 6751

„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży lub związanych z działalnością Sklepu jest Sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1420/16

Numer wpisu: 6752

„Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1446/16

Numer wpisu: 6753

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby izziland.pl”
Sygnatura akt: XVII AmC 1445/16

Numer wpisu: 6754

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1085/16

Numer wpisu: 6755

„Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do Sklepu oraz kosztami ponownego wysłania towaru. W przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary w wysokości 1000 zł oraz przeniesienia wierzytelnosći na firmę windykacyjną wskazaną przez Sklep.”
Sygnatura akt: XVII AmC 29353/13

Numer wpisu: 6756

„Sklep zostanie wcześniej poinformowany o zamiarze zwrotu/wymiany zakupionego towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 30946/13

Numer wpisu: 6757

„Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu od dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu”
Sygnatura akt: XVII AmC 13922/12

Numer wpisu: 6758

„Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: faktura VAT”
Sygnatura akt: XVII AmC 1447/16

Numer wpisu: 6759

„Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie „Protokołu Szkody”
Sygnatura akt: XVII AmC 1456/16

Numer wpisu: 6760

„Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest przesłanie wraz z towarem oryginalnego dokumentu zakupu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 40803/13

Numer wpisu: 6761

„Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT)”
Sygnatura akt: XVII AmC 748/16

Numer wpisu: 6762

„Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 542/16

Numer wpisu: 6763

„Biferno zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie”
Sygnatura akt: XVII AmC 308/15

Numer wpisu: 6764

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 450/16

Numer wpisu: 6765

„Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.”
Sygnatura akt: XVII AmC 467/16

Numer wpisu: 6766

„Sprzedający zwróci zapłaconą przez Kupującego (konsumenta) cenę zwracanego towaru przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru zwróconego wraz z wymaganymi dokumentami w sposób opisany w pkt 2 powyżej. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1176/16

Numer wpisu: 6767

„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Printmilk.pl”
Sygnatura akt: XVII AmC 1318/16

Numer wpisu: 6768

„Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy zakupu sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Darkfluid”
Sygnatura akt: XVII AmC 1341/16

Numer wpisu: 6769

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Orienti.pl”
Sygnatura akt: XVII AmC 1080/16

Numer wpisu: 6770

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1402/16

Numer wpisu: 6771

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sprzedawcą czyli sklepem księgarniazdrowia.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli polubowne zakończenie sporu okaże się niemożliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.”
Sygnatura akt: XVII AmC 871/16

Numer wpisu: 6772

„Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego”
Sygnatura akt: XVII AmC 670/16

Numer wpisu: 6773

„W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.”
Sygnatura akt: XVII AmC 609/16

Numer wpisu: 6775

„Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej i w razie stwierdzenia uszkodzenia zawartości, wypełnić protokół szkody oraz powiadomić Sklep”
Sygnatura akt: XVII AmC 1076/16

Numer wpisu: 6776

„Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.outlet-mania.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 965/16

Numer wpisu: 6777

„Wydawnictwo Aksjomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”
Sygnatura akt: XVII AmC 507/16

Numer wpisu: 6778

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt dostawy (…) nie podlega zwrotowi”
Sygnatura akt: XVII AmC 636/16

Numer wpisu: 6780

„Do zwrotu koniecznie należy dołączyć paragon zakupu, jak i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zawartej umowy kupna/sprzedaży”
Sygnatura akt: XVII AmC 726/16

Numer wpisu: 6784

„Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie”
Sygnatura akt: XVII AmC 714/16

Numer wpisu: 6785

„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela Sklepu internetowego.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1320/16

Numer wpisu: 6786

„Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem lub fakturą z czytelnym podpisem i adnotacją na odwrocie paragonu lub faktury „zwrot”…”
Sygnatura akt: XVII AmC 1429/16

Numer wpisu: 6787

” (…). Do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz publikacji kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną od sprzedawcy fakturę VAT lub paragon oraz pismo informujące o chęci odstąpienia od umowy. …)”
Sygnatura akt: XVII AmC 1157/16

Numer wpisu: 6791

„Sądem rozstrzygającym spory jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Usługodawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 1095/16

Numer wpisu: 6792

„Podstawę do reklamacji stanowi protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie).”
Sygnatura akt: XVII AmC 38757/13

Numer wpisu: 6794

„Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że zamieszczone na stronach naszego sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń”
Sygnatura akt: XVII AmC 608/15

Numer wpisu: 6796

„Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 603/15

Numer wpisu: 6797

„Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.”
Sygnatura akt: XVII AmC 606/15

Numer wpisu: 6798

„Dokładamy najwyższych starań, aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie możemy jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy Clics Toys Polska S.C.”
Sygnatura akt: XVII AmC 607/15

Numer wpisu: 6800

„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1370/16

Numer wpisu: 6802

„Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.clicstoys.pl
Sygnatura akt: XVII AmC 605/15

Numer wpisu: 6804

„Towar zwrócony nie może mieć śladów używania: nie może być otwierany, uszkodzony lub pozbawiony oryginalnego opakowania”
Sygnatura akt: XVII AmC 1489/16

Numer wpisu: 6805

„Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia”
Sygnatura akt: XVII AmC 1408/16

Numer wpisu: 6806

„Ouou zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1407/16

Numer wpisu: 6807

„Sądem właściwym dla rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1391/16

Numer wpisu: 6808

„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów, mogących wynikać z działalności prowadzonej przez sklep internetowy TISSOTOYS, jest Sąd właściwy dla siedziby TISSO-TOYS Marcin Banach.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1169/16

Numer wpisu: 6809

„Przed podpisaniem odbioru paczki, koniecznie sprawdź w obecności kuriera, czy zawartość paczki nie została naruszona. Jeżeli jej stan budzi Twoje wątpliwości spisz protokół szkody. Jest to jedyna podstawa do złożenia reklamacji.”
Sygnatura akt: XVII AmC 995/16

Numer wpisu: 6810

„Warunkami przyjęcia zwrotu są: -dokument potwierdzający zakup towaru, -dostarczenie towaru nieużywanego, w oryginalnym opakowaniu, -dostarczenie towaru w stanie nienaruszonym i niezniszczonym (…) wcześniej należy powiadomić sklep poprzez kontakt mailowy biuro@ekolandia24.pl.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1238/16

Numer wpisu: 6815

„Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez nas serwisów, usług i funkcjonalności w celach statystycznych i marketingowych.”
Sygnatura akt: XVII AmC 969/16

Numer wpisu: 6816

„Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.”
Sygnatura akt: XVII AmC 469/16

Numer wpisu: 6817

„Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, nienaruszone metki, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1322/16

Numer wpisu: 6818

„Sklep Orienti.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych Orienti.pl.”
Sygnatura akt: XVII AmC 457/16

Numer wpisu: 6819

„Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 487/16

Numer wpisu: 6825

„Wartość przedmiotu zostanie Państwu zwrócona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwrotu. Wszelkie koszty związane z przesyłką leżą po stronie klienta. Koszty wysyłki zostają zwrócone tylko wówczas, gdy wina leży po stronie sprzedającego lub gdy towar jest uszkodzony”
Sygnatura akt: XVII AmC 7018/13

Numer wpisu: 6827

„Reklamację dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłek, powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Reklamację na uszkodzenia mechaniczne, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody oraz fabrycznego opakowania reklamowanego towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 1356/16

Numer wpisu: 6828

„Przy odbiorze przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić, w obecności osoby doręczającej, przesyłkę pod względem jej stanu – wygląd, brak uszkodzeń. Następnie potwierdzić podpisem fakt otrzymania towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane, gdy zostaną zgłoszone w momencie odbioru przesyłki w obecności osoby doręczającej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie poprawnie wypełniony protokół stwierdzający odpowiedzialność przewoźnika. Przed wypełnieniem i podpisaniem protokołu zaleca się kontakt z firmą TERM-SYSTEM”
Sygnatura akt: XVII AmC 1377/16

Numer wpisu: 6829

„Firma Pres Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zamian w poszczególnych punktach Regulaminu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1379/16

Numer wpisu: 6830

„Zwrot bez zadawania pytań jest możliwy, gdy towar nie był używany (…) Zwracany towar należy odsyłać razem z paragonem oraz formularzem. (…).”
Sygnatura akt: XVII AmC 1613/16

Numer wpisu: 6831

„Zwracany w takim trybie towar będzie przyjęty przez Sklep wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany: całkowicie sprawny, kompletny, w oryginalnym opakowaniu, nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użycia, dostarczony wraz z kompletem dokumentów (faktura VAT lub paragon, karta gwarancyjna), wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych (metki, naklejki, zawieszki) oraz ewentualnych gratisów dołączonych do towaru. Jeśli zwracany towar był w momencie zakupu w częściach do samodzielnego montażu (np. rowerek), nie może być wcześniej zmontowany przez kupującego, a potem rozmontowany w celu zwrotu.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1040/16

Numer wpisu: 6834

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu „protokołu szkody” podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 1353/16

Numer wpisu: 6835

„Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego sklepu; jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1654/16

Numer wpisu: 6836

„Wszelkie spory, powstałe pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami na tle wykonywania obsługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Operatora”
Sygnatura akt: XVII AmC 1346/16

Numer wpisu: 6839

„Korzystanie z usług sklepu CentrumWalizek.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu”
Sygnatura akt: XVII AmC 1538/16

Numer wpisu: 6841

„Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w sklepie zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem.”
Sygnatura akt: XVII AmC 962/16

Numer wpisu: 6847

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby PW JULEX Julian Pichur.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1724/16

Numer wpisu: 6855

„Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści regulaminu i cen, bez wcześniejszego uprzedzenia.”
Sygnatura akt: XVII AmC 1263/16

Numer wpisu: 6859

„Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”. Wymagany podpis klienta i kuriera na protokole”
Sygnatura akt: XVII AmC 1351/16Dodaj opinię