Skontaktuj się z nami: 698 146 784

WRZESIEŃ 2016

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots
Oceń ten sklep

Numer wpisu: 6585

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. UWAGA: sprawdź zawartość przesyłki w obecności kuriera!”
Sygnatura akt: XVII AmC 646/16

Numer wpisu: 6586

„Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany”
Sygnatura akt: XVII AmC 710/16

Numer wpisu: 6587

„Towar reklamowany powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji”
Sygnatura akt: XVII AmC 5840/13

Numer wpisu: 6588

„Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem sprzedaży (…)”
Sygnatura akt: XVII AmC 438/16

Numer wpisu: 6589

„Podczas odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem oraz stanu technicznego otrzymanego towaru. W sytuacji, gdy towar nie jest zgodny z zamówieniem lub został uszkodzony w trakcie transportu należy spisać odnośny protokół i nie przyjmować towaru. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane”
Sygnatura akt: XVII AmC 358/16

Numer wpisu: 6590

„Ponieważ jednak decyzję o uprawnieniu do danego rodzaju odprawy celnej importowanych samochodów wydają właściwe urzędy państwowe, sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z podjętymi w tym zakresie decyzjami tych urzędów”
Sygnatura akt: XVII AmC 1160/13

Numer wpisu: 6598

„Ewentualne spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca wykonania umowy”
Sygnatura akt: XVII AmC 931/16

Numer wpisu: 6599

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (…)”
Sygnatura akt: XVII AmC 698/16

Numer wpisu: 6600

„Sklep twoje-dywaniki.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej”
Sygnatura akt: XVII AmC 689/16

Numer wpisu: 6601

„Zwracany towar należy odesłać wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub ksero faktury”
Sygnatura akt: XVII AmC 454/16

Numer wpisu: 6602

„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.xhorse.com”
Sygnatura akt: XVII AmC 741/16

Numer wpisu: 6603

„W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić odsetki w wysokości 0,1% (słownie: jednej dziesiątej procenta) za każdy dzień zwłoki”
Sygnatura akt: XVII AmC 839/16

Numer wpisu: 6604

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu”
Sygnatura akt: XVII AmC 750/16

Numer wpisu: 6607

„W razie niezgodności towar z umową zakupione produkty należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i odesłać na adres sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 19652/13

Numer wpisu: 6608

„Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd dla miejsca siedziby Sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 934/16

Numer wpisu: 6609

„Sprawdzenie stanu przesyłki, przy odbiorze jest koniecznym warunkiem dla ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu”
Sygnatura akt: XVII AmC 762/16

Numer wpisu: 6610

„Cena sprzedaży ulegnie zmianie w przypadku (…) zmian cen katalogowych samochodu ustalanych przez importera (…)”
Sygnatura akt: XVII AmC 1162/13

Numer wpisu: 6611

„Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu”
Sygnatura akt: XVII AmC 40443/13

Numer wpisu: 6612

„Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada”
Sygnatura akt: XVII AmC 544/16

Numer wpisu: 6613

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego”
Sygnatura akt: XVII AmC 717/16

Numer wpisu: 6614

„Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalną fakturę lub paragon”
Sygnatura akt: XVII AmC 733/16

Numer wpisu: 6615

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 761/16

Numer wpisu: 6616

„W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie Sprzedawcy doręczone Kupującemu osobiście lub listem poleconym”
Sygnatura akt: XVII AmC 13914/12

Numer wpisu: 6617

„Tylko na podstawie spisanego protokołu w momencie odbioru przesyłki możliwa jest wymiana uszkodzonych elementów”
Sygnatura akt: XVII AmC 272/15

Numer wpisu: 6618

„Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem lub fakturą z czytelnym podpisem i adnotacją na odwrocie paragonu lub faktury „zwrot”…”
Sygnatura akt: XVII AmC 1379/14

Numer wpisu: 6619

„Postanowienia wstępne: Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu email do Grupa Allegro Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Ruszglowa.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Ruszglowa.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).”
Sygnatura akt: XVII AmC 719/16

Numer wpisu: 6620

„W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiedno przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 27/16

Numer wpisu: 6621

„W tym celu Klient powinien odesłać towar w stanie nienaruszonym z przywieszonymi metkami (na własny koszt) na adres Sklep Gaba, 10-018 Olsztyn, ul. Staromiejska 12″
Sygnatura akt: XVII AmC 31099/13

Numer wpisu: 6622

„W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, bez wcześniejszego, poinformowania sklepu o rezygnacji z zakupu, kupujący zostanie obciążony kosztami manipualcyjnymi w kwocie 50 PLN netto”
Sygnatura akt: XVII AmC 29758/13

Numer wpisu: 6623

„Korzystamy z szybkiego i bezpiecznego systemu payU.pl. Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego przebiegu płatności, gdyż płatnościami zajmują się zewnętrzne firmy”
Sygnatura akt: XVII AmC 1219/15

Numer wpisu: 6624

„W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia”
Sygnatura akt: XVII AmC 1217/15

Numer wpisu: 6625

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek pzez pocztę lub inne firmy kurierskie”
Sygnatura akt: XVII AmC 1218/15

Numer wpisu: 6626

„Brak sporządzenia „Protokołu Reklamacji”, o którym mowa powyżej, i przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu niekompletności przesyłki, niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem lub uszkodzenia mechanicznego towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 33359/13

Numer wpisu: 6627

„W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej jest spisanie w obecności pracownika fimy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”(…)
Sygnatura akt: XVII AmC 720/16

Numer wpisu: 6628

„Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów użytkowania, nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę reklamacji”
Sygnatura akt: XVII AmC 515/16

Numer wpisu: 6629

„Podczas odbioru zamówienia Klient jest zobowiązany do skontrolowania w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika sklepu) ilości dostarczonych przesyłek czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu”
Sygnatura akt: XVII AmC 21064/13

Numer wpisu: 6630

„Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedającego, tj. w Łodzi”
Sygnatura akt: XVII AmC 723/16

Numer wpisu: 6631

„Koszty przesyłki do (…) użytkownika nie podlegają zwrotowi”
Sygnatura akt: XVII AmC 864/16

Numer wpisu: 6632

„Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin”
Sygnatura akt: XVII AmC 484/16

Numer wpisu: 6633

„Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy JB Partner”
Sygnatura akt: XVII AmC 471/16

Numer wpisu: 6634

„Sklep AlejaOpon.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie towaru w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź wynikających z winy firmy spedycyjnej”
Sygnatura akt: XVII AmC 286/14

Numer wpisu: 6635

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki”
Sygnatura akt: XVII AmC 201/16

Numer wpisu: 6636

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej S.A. lub Firmy Kurierskiej”
Sygnatura akt: XVII AmC 3054/14

Numer wpisu: 6639

„Zawarcie umowy, a jednocześnie realizacja zamówienia, wymaga potwierdzenia złożonego zamówienia, poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wysłanej do nabywcy wiadomości email”
Sygnatura akt: XVII AmC 30943/13

Numer wpisu: 6640

„Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”
Sygnatura akt: XVII AmC 40450/13

Numer wpisu: 6642

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru”
Sygnatura akt: XVII AmC 165/16

Numer wpisu: 6643

„W przypadku, gdy zwrot, reklamacja lub wymiana towaru nie zostanie uznana, np. z powodu odesłania po upływie 30 dni, braku rachunku, braku opisu usterek, lub opakowania, będzie on odesłany na koszt Klienta”
Sygnatura akt: XVII AmC 27685/13

Numer wpisu: 6644

„Firma DAMAR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek, powstałe z winy placówki pocztowej”
Sygnatura akt: XVII AmC 175/16

Numer wpisu: 6645

„Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość”
Sygnatura akt: XVII AmC 2115/14

Numer wpisu: 6646

„Należy w obecności kuriera dokładnie sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli towar okaże się uszkodzony należy spisać protokół szkodowy, który stanowi podstawę do złożenia reklamacji (…)”
Sygnatura akt: XVII AmC 655/16

Numer wpisu: 6647

„W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku „darmowej wysyłki”, faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez Centrum Sportu „MAX” jest przenoszony na Klienta wg pełnych stawek transportowych”
Sygnatura akt: XVII AmC 32895/13Dodaj opinię