Zabezpieczenie danych w sieci - UczciwySklep - katalog zaufanych sklepów internetowych - UczciwySklep – katalog zaufanych sklepów internetowych

Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Dla sklepów

Zabezpieczenie danych w sieci

Z przetwarzaniem danych osobowych spotykamy się w branży handlu elektronicznego w związku z dokonywanymi transakcjami. Pod pojęciem „przetwarzania danych osobowych” mieszczą się mi.in. gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i udostępnianie danych osobowych. Przedsiębiorcy prowadzący handel elektroniczny muszą dokonać niezbędnych czynności, aby w procesie przetwarzania danych osobowych ich klientów nie zaszła ewentualność ich pozyskania przez podmioty trzecie. W tym celu po stronie profesjonalnych uczestników obrotu rodzi się m.in. obowiązek rejestracji gromadzonego przez nich zbioru/zbiorów danych w GIODO. Ponadto przedsiębiorcy zobowiązani są w zakresie przetwarzania danych osobowych do wykorzystywania systemów informatycznych spełniających szczególne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).